Tietosuojaseloste, työnhakijarekisteri

Tutustu työnhakijarekisterin tietosuojaselosteeseen.
alt text

Tietosuojaseloste, työnhakijarekisteri (18.6.2021)

1. Rekisterin pitäjät 

Loiste Energia Oy, Y-tunnus 0185353-1
Loiste Lämpö Oy, Y-tunnus 0883545-9
Loiste Rahoitus Oy, Y-tunnus 3092201-4
Kajave Oy, Y-tunnus 2058753-1
Yhteystiedot: Ahontie 1, PL 5, 87101 Kajaani, yhteyshenkilö Matti Dahl, matti.dahl@loiste.fi.

2.Rekisterin nimi ja rekisteröityjen ryhmät

Loiste-yhtiöiden Työnhakijarekisteri. Rekisteröityjä ovat Loisteelta työpaikkaa hakeneet henkilöt.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Työhakemusten käsitteleminen ja rekrytointiin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilötietojen käsittelyperusteena on suostumus, jonka katsotaan syntyneen hakijan lähettäessä työhakemuksen.

4.    Henkilötietoryhmät

  • hakijan nimi ja henkilötunnus -hakijan yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • koulutus-, tutkinto- ja työkokemustiedot
  • rekrytoinnin etenemiseen liittyvät tiedot, kuten haastattelujen muistiinpanot ja soveltuvuusarviointitiedot
  • mahdolliset muut hakijan ilmoittamat tiedot

5.Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan hakijalta itseltään. Hakijan suostumuksella henkilötietoja voidaan kerätä myös muista lähteistä, esim. soveltuvuusarvioinnin toteuttavalta palveluntarjoajalta tai hakijan ilmoittamalta suosittelijalta.

6.Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin hakijan luvalla luovuttaa rekrytoinnin yhteistyökumppanille esim. soveltuvuusarvioinnin laatimista varten. 

7.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmän on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään, on järjestelmiin henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Heiltä edellytetään lainsäädännön ja voimassa olevien ohjeiden mukaisten salassapitosäännösten noudattamista. Manuaalisesti käsiteltäviä henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

9.    Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään työsuhteeseen valittujen osalta niin kauan kuin on tarpeen työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Ei valituksi tulleiden hakemukset säilytetään enintään puoli vuotta valintapäätöksestä tai avoimen hakemuksen saapumisesta.

10.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot, oikaista tietoja, pyytää tietojen rajoittamista tai poistamista, mikäli asialle ei ole lainmukaista estettä, vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia, sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tarkastusoikeutta koskevat pyynnöt lähetetään palveluportaalin kautta. Rekisterinpitäjä vastaa tiedusteluihin tietosuoja-asetuksessa säädetyn ajan kuluessa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyllä on myös oikeus valittaa tietojen käsittelystä kansalliselle viranomaiselle (Suomessa Tietosuojavaltuutettu), mikäli hän katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu.